Med4all

 • Advies
 • Risico–Inventarisatie & Evaluatie

  De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen dat werknemers geen schade aan gezondheid of veiligheid oplopen door hun werk. Concreet betekent dit dat de werkgever een arbobeleid moet voeren. Niet alleen werkgevers maar ook werknemers hebben verplichtingen. Veiligheid en gezondheid is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. In een risico-inventarisatie staan de risico’s beschreven voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek.

  Enkele voorbeelden van risico’s op een werkplek kunnen zijn;

  • fysieke belasting
  • inrichting kantoor werkplek
  • valgevaar
  • werkdruk
  • machineveiligheid
  • gevaarlijke stoffen
  • lawaai

  Ook staat hierin vermeld welke maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen. Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie te hebben. Een risico – Inventarisatie & Evaluatie is een dynamisch gebeuren. Bij grote veranderingen in de bedrijfsvoering kan aanleiding zijn een update uit te voeren.

  Aanleiding kan zijn;

  • nieuwe machines
  • ingrijpende verbouwing
  • nieuwe wetgeving
  • nieuwe manier van werken
  • nieuwe produktielijn
  • uitbreiding dienstenpakket
  • fusie/reorganisatie

  Als een risico-inventarisatie in kaart is gebracht,  wordt vervolgens een plan van aanpak gemaakt. In het plan van aanpak staat beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Tevens wordt in het plan van aanpak opgenomen binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden. In sommige gevallen hebben aanpassingen ook financiële gevolgen. In overleg met de werkgever zal gekeken moeten worden op welke termijn een en ander gerealiseerd kan worden. Uiteraard speelt de prioriteit ook een belangrijke rol in de aanpak. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de risico-inventarisatie. De inspectie SZW zal naar het plan van aanpak vragen wanneer zij langskomen.

  In het plan van aanpak staat;

  • Welke verbeteringen de werkgever gaat doorvoeren en met welke financiële middelen
  • Welke verbeteringen het belangrijkste zijn
  • Wanneer ze afgerond dienen te zijn
  • Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering